Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 153
im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie
SPIS TREŚCI
Rozdział I Postanowienia ogólne
Rozdział II Kompetencje Rady Rodziców
Rozdział III Wybory do Rady Rodziców
Rozdział IV Kompetencje Prezydium Rady Rodziców
Rozdział V Posiedzenia Rady Rodziców
Rozdział VI Tryb przyjmowania uchwał
Rozdział VII Prawa i obowiązki członków Rady Rodziców
Rozdział VIII Fundusze Rady Rodziców
Rozdział IX Komisja Rewizyjna
Rozdział X Postanowienia końcowe

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 153 w Krakowie, zwana dalej Radą, reprezentuje ogół rodziców (prawnych opiekunów) uczniów szkoły.

§ 2

Rada Rodziców jest samorządnym organem szkoły, współdziałającym w realizacji zadań z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organem prowadzący szkołę oraz organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

§ 3

Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

§ 4

Rada Rodziców liczy tyle członków ile jest oddziałów w szkole.

 1. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny, do chwili ukonstytuowania się nowej Rady na posiedzeniu sprawozdawczo – wyborczym w kolejnym roku szkolnym.
 2. Terenem działania Rady Rodziców jest budynek Szkoły Podstawowej Nr 153 oraz wszystkie inne miejsca, w których przebywają uczniowie, rodzice uczniów i nauczyciele w związku ze sprawami dotyczącymi szkoły.

§ 5

Rada Rodziców może tworzyć zespoły zadaniowe. Powoływane są one na okres nie dłuższy niż kadencja Rady Rodziców. Zespoły mają charakter opiniująco – doradczy.

ROZDZIAŁ II

Kompetencje Rady Rodziców

§ 6

Rada Rodziców może występować do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

§ 7

Członkowie Rady Rodziców mają prawo do zapoznania się z informacjami oraz dokumentami szkoły związanymi z organizacją, przebiegiem procesu dydaktyczno – wychowawczego i działalnością opiekuńczą szkoły, poza informacjami oraz dokumentami uznanymi za poufne, lub tymi, które dotyczą spraw personalnych uczniów oraz nauczycieli.

§ 8

Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala:

 1. Program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowany do uczniów, realizowany przez nauczycieli.
 2. Program profilaktyki szkoły dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

§ 9

Rada Rodziców opiniuje:

 1. Program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.
 2. Projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły.

§ 10

Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w § 9 pkt. 1 i 2 program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 11

Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł i wydaje je na działalność statutową szkoły.

ROZDZIAŁ III

Wybory do Rady Rodziców

§ 12

 1. Wybory do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 2. Wybory przygotowuje wychowawca. Zatwierdza również protokół z wyborów.
 3. W przypadku rezygnacji lub odwołania ze składu Rady Rodziców przedstawiciela danego oddziału, Rada niezwłocznie decyduje o przeprowadzeniu wyborów celem uzupełnienia składu.
 4. Decyzja o rezygnacji z członkostwa w Radzie Rodziców powinna zostać przedłożona na piśmie Przewodniczącemu Rady.
 5. Członek Rady Rodziców może zostać odwołany poprzez złożenie pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem na zebraniu Rady przez pozostałych członków Rady, innych rodziców nie wchodzących w skład Rady oraz przez Dyrektora Szkoły.
 6. Członek Rady Rodziców może zostać odwołany ze składu w sytuacji:
  • nieobecności, na trzech kolejnych posiedzeniach
  • gdy nie wypełnia powierzonych obowiązków, zadań
  • gdy działa niezgodnie z przyjętymi zasadami
  • z innych, uzasadnionych przyczyn
 7. Decyzję o dodatkowych wyborach uzupełniających podejmuje Rada Rodziców w głosowaniu jawnym.
 8. Wybory uzupełniające przeprowadza się podczas specjalnie w tym celu zwołanego zebrania rodziców.

§ 13

Procedura wyboru Rady Rodziców:

 1. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice ( lub prawni opiekunowie) uczniów danego oddziału. Jednego ucznia reprezentuje w wyborach jeden rodzic.
 2. Rodzice uczniów zgromadzeni na pierwszym zebraniu, wybierają spośród siebie Radę Klasową Rodziców oraz wybierają przedstawiciela do Rady Rodziców.
 3. Rada Klasowa Rodziców liczy trzy osoby: przewodniczący, zastępca, skarbnik.
 4. Przedstawiciel do Rady Rodziców może być wybrany:
  1. spośród członków Rady Klasowej Rodziców
  2. lub na wniosek rodziców danego oddziału, może to być osoba nie wchodząca w skład Rady Klasowej Rodziców.
 5. Z uwzględnieniem zapisów § 4 punkt 1, Rada Rodziców wybiera ze swego grona Prezydium Rady Rodziców.
 6. Skład Prezydium Rodziców tworzy:
  • Przewodniczący Rady Rodziców,
  • Zastępca Przewodniczącego,
  • Sekretarz,
  • Skarbnik,
  • Członek
 7. Wybory Prezydium Rady Rodziców przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym, na pierwszym, sprawozdawczo – wyborczym zebraniu Rady Rodziców w danym roku szkolnym.
 8. Do komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Prezydium Rady Rodziców.
 9. Wybory do Prezydium Rady Rodziców odbywają się w głosowaniu tajnym.

ROZDZIAŁ IV

Kompetencje Prezydium Rady Rodziców

§ 14

 1. Przewodniczący Rady Rodziców organizuje pracę Rady, prowadzi i zwołuje posiedzenia oraz jest reprezentantem Rady Rodziców na zewnątrz.
 2. Zastępca przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie Jego nieobecności.
 3. Sekretarz Rady Rodziców odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie posiedzeń.
 4. Skarbnik Rady Rodziców odpowiada za prawidłową gospodarkę środkami finansowymi zgromadzonymi przez Radę.
 5. Członek prezydium pomaga w wykonywaniu zadań powyżej wymienionym osobom.

ROZDZIAŁ V

Posiedzenia Rady Rodziców

§ 15

 1. Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się regularnie, raz w miesiącu, w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie.
 2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący powiadamiając członków Rady na co najmniej 7 dni przed zaplanowanym terminem spotkania w sposób ustalany na pierwszym posiedzeniu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady Rodziców w trybie pilnym, bez przestrzegania 7-dniowego terminu.
 3. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane z inicjatywy 1/3 członków Rady Rodziców oraz na wniosek Dyrektora Szkoły.

§ 16

Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego. Członkowie Rady Rodziców otrzymują na zebraniu lub wcześniej drogą elektroniczną projekt porządku obrad.

§ 17

 1. Posiedzenia Rady Rodziców prowadzone są przez przewodniczącego.
 2. W posiedzeniach może brać udział z głosem doradczym Dyrektor Szkoły, Wicedyrektor Szkoły lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
 3. Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane.
 4. Protokoły z posiedzenia Rady mogą być prowadzone w wersji elektronicznej.
 5. Protokoły posiedzeń Rady Rodziców przyjmowane są w drodze głosowania na następnym posiedzeniu.

ROZDZIAŁ VI

Tryb przyjmowania uchwał

§ 18

 1. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu Rady.
 2. W przypadku równej liczby głosów, decyzję podejmuje przewodniczący Rady Rodziców.
 3. Uchwały Rady Rodziców numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.
 4. Rada Rodziców wyraża opinię uzgodnioną w drodze głosowania, tryb głosowania jest taki sam, jak przy podejmowaniu uchwał.

ROZDZIAŁ VII

Prawa i obowiązki członków Rady Rodziców

§ 19

 1. Członkowie Rady Rodziców reprezentują klasę na forum Rady.
 2. Mają prawo wypowiadania własnej opinii na każdy temat dotyczący działalności Rady i funkcjonowania szkoły.
 3. Zobowiązani są do przekazywania sprawozdania z działalności Rady podczas zebrań organizowanych dla rodziców danej klasy.
 4. Zachęcają rodziców do pomocy i udziału w realizacji zadań Rady Rodziców Szkoły.
 5. Członkowie Rady Rodziców biorą udział na równych prawach we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę.
 6. Członkowie Rady Rodziców powinni aktywnie uczestniczyć w posiedzeniach Rady i wypełniać powierzone zadania.
 7. Członkowie Rady Rodziców zobowiązani są do znajomości i przestrzegania uchwalonego regulaminu oraz wypełniania wynikających z niego zobowiązań.
 8. Członkowie Rady Rodziców, którzy nie wypełniają powierzonych obowiązków, nie uczestniczą w trzech kolejnych posiedzeniach lub w inny sposób działają niezgodnie z przyjętymi zasadami mogą, na wniosek pozostałych członków, zostać odwołani. W tej sytuacji przeprowadza się ponowne wybory w danym oddziale z zachowaniem procedury.
 9. Rodzicom, których dzieci ukończyły naukę w szkole, wygasa mandat delegata do Rady.
 10. Członkostwo w Radzie i wszelkie funkcje pełnione są społecznie.

ROZDZIAŁ VIII

Fundusze Rady Rodziców

§ 20

 1. Rada Rodziców może gromadzić środki finansowe przeznaczone na wspieranie działalności statutowej Szkoły z następujących źródeł:
  1. składek wnoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych uczniów szkoły,
  2. darowizn osób prywatnych,
  3. wpływów z instytucji i organizacji społecznych,
  4. innych źródeł
 2. Wysokość dobrowolnej składki na wniosek Prezydium ustala Rada Rodziców na początku każdego roku szkolnego.
 3. Jeśli do szkoły uczęszcza więcej niż jedno dziecko tych samych rodziców, wysokość ustalonej składki dzielimy na ilość dzieci.
 4. Środki finansowe zgromadzone w funduszu Rady mogą być przeznaczone na:
  1. dofinansowanie imprez szkolnych o charakterze kulturalnym lub oświatowym,
  2. wspomaganie uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej,
  3. zakup pomocy dydaktycznych i naukowych,
  4. nagrody dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia w konkursach,
  5. promocję Szkoły,
  6. koszty związane z działalnością Rady,
  7. inne cele, zgodne z działalnością statutową Szkoły

§ 21

 1. Szczegółowe zasady wydatkowania środków finansowych ustala corocznie Rada Rodziców w preliminarzu budżetowym.
 2. Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:
  • Członkowie Rady Pedagogicznej
  • Dyrektor Szkoły
  • Samorząd Uczniowski
  • Członkowie Rady Rodziców
 3. Rada Rodziców ma wydzielone konto bankowe.
 4. Środkami finansowymi na koncie dysponuje Prezydium Rady Rodziców.
 5. Rada Rodziców może zakładać w ramach konta bankowego Rady subkonta celowe związane ze statutową działalnością szkoły.
 6. Rada Rodziców może zatrudnić księgową do obsługi księgowo – finansowej.

ROZDZIAŁ IX

Komisja Rewizyjna

§ 22

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym pracę Rady Rodziców.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób: przewodniczącego i dwóch członków, którzy nie wchodzą w skład Rady Rodziców. Co najmniej jeden członek komisji rewizyjnej powinien być zorientowany w przepisach prawa finansowego i rachunkowości.
 3. Wybory do Komisji Rewizyjnej odbywają się na zebraniu ogółu rodziców.
 4. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata- istnieje możliwość wyborów uzupełniających.
 5. Celem działania Komisji Rewizyjnej jest kontrola stanu finansowego i sposobu wydawania środków finansowych, sprawozdanie z zasadności wydatkowania zgromadzonych środków, jak i również kontrola całokształtu działalności merytorycznej Rady Rodziców.

ROZDZIAŁ X

Postanowienia końcowe

§ 23

 1. Do podpisywania dokumentów i korespondencji w imieniu Prezydium Rady Rodziców uprawniony jest Przewodniczący Rady Rodziców, Wiceprzewodniczący, Skarbnik.
 2. Regulamin Rady Rodziców uchwalany jest przez Radę Rodziców Szkoły.
 3. Zatwierdzony przez Radę Rodziców regulamin opiniuje Dyrektor Szkoły w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami i Statutem Szkoły.
 4. Zatwierdzony regulamin podpisuje Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Rodziców oraz Dyrektor Szkoły.
 5. Propozycje zmian Regulaminu mogą być zgłaszane przez:
  • Członków Rady Rodziców,
  • Dyrektora Szkoły,
  • Klasową Radę Rodziców
 6. Rada Rodziców posługuje się pieczęcią podłużną o treści:
  Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 153
  im. ks. prof. Józefa Tischnera
  w Krakowie, ul. Na Błonie 15d

§ 24

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 


 

Regulamin sporządzono: 3 grudnia 2008 roku

Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 153 w Krakowie uchwalono na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu 7 stycznia 2009 roku.

 


 

W imieniu Rady Rodziców opiniuje pozytywnie:

 1. Przewodniczący: Artur Śliwa
 2. Wiceprzewodniczący: Elżbieta Goczał
 3. Sekretarz: Beata Zborowska

Komentarze są wyłączone.