Duplikaty dokumentów

Podanie o wydanie duplikatu świadectwa 153

Podanie o wymianę legitymacji

Podanie o wydanie duplikatu legitymacji 153

Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnych, duplikatów świadectw szkolnych oraz pobierania opłat za te czynności w Szkole Podstawowej nr 153 ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie

 

&1.

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz.624 z późn. zmianami),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635 z późn. zmianami).

&2.

ZASADY WYDAWANIA DUPLIKATÓW LEGITYMACJI SZKOLNYCH

 1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej uczeń może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.
 2. We wniosku należy podać przyczynę ubiegania się o duplikat.
 3. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie ucznia (nazwisko i imię, klasa) oraz dowód wniesionej opłaty.
 4. Uczeń ma obowiązek ponadto zwrócić dotychczasową zniszczoną legitymację lub napisać oświadczenie o jej zgubieniu/utracie.
 5. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu, tj. 9, – zł.
 6. Zasady wystawiania duplikatu legitymacji szkolnej reguluje rozporządzenie MENiS, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia.
 7. Termin wykonania duplikatu: do 7 dni od dnia złożenia wniosku.
 8. Wzór wniosku o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

&3.

WYMIANA LEGITYMACJI SZKOLNEJ

 1. W przypadku stwierdzenia błędu lub zmiany danych osobowych ucznia (imienia, nazwiska lub miejsca zamieszkania) uczeń może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie nowej legitymacji szkolnej.
 2. We wniosku należy podać przyczynę żądania wymiany legitymacji szkolnej
 3. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie, dokument potwierdzający fakt zmiany danych ucznia oraz zwrócić dotychczasową legitymację szkolną.
 4. Za wymianę legitymacji nie pobiera się opłaty.
 5. Wzór wniosku o wymianę legitymacji szkolnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

&4.

ZASADY WYDAWANIA DUPLIKATÓW ŚWIADECTW SZKOLNYCH

 1. W przypadku utraty oryginału świadectwa szkolnego uczeń lub absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego (ukończenia /dojrzałości/ promocyjnego) z podaniem przyczyny ubiegania się o wydanie duplikatu.
 2. Do wniosku należy dołączyć dowód wniesionej opłaty za wydanie duplikatu świadectwa.
 3. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu, tj. 26, – zł.
 4. Duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału lub na formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa, według zasad ustalonych w rozporządzeniu MENiS, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia.
 5. Duplikat wystawia się w terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 6. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez wnioskodawcę za okazaniem dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości oraz pisemnym potwierdzeniem odbioru.
 7. W wyjątkowych przypadkach odbioru duplikatu może dokonać inna wskazana przez wnioskodawcę osoba (pisemne upoważnienie odbioru) za okazaniem dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości oraz pisemnym potwierdzeniem odbioru.
 8. Fakt sporządzenia duplikatu świadectwa odnotowuje się w arkuszu ocen ucznia/absolwenta.
 9. Wzór wniosku o wydanie duplikatu świadectwa stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

&5.

ZASADY WNOSZENIA OPŁAT ZA WYDANIE DUPLIKATÓW

 1. Opłaty za czynności, o których mowa w niniejszym zarządzeniu można wnosić bezpośrednio na konto: Szkoły Podstawowej nr 153 w Krakowie nr rachunku: 19 1020 2892 0000 5802 0590 7409
 1. W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko klasę oraz informację, za co wnoszona jest opłata (duplikat legitymacji lub świadectwa).

 

Komentarze są wyłączone.